ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร     คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Applied Engineering for Important Crops of the North East Research Group Khon Kaen University

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

123 Moo 16 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

E-mail: aenekku@gmail.com

โทรศัพท์: 043-362148

ติดต่อหัวหน้ากลุ่ม: 0897121247