2 1 3 4 5

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ และ ดร.เจษฎา โพธิ์สม และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือใน โครงการพัฒนาผลผลิตมะยงชิดมะปรางหวานนครนายก “มะยงชิดโมเดล” ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการประชุม

โดยหัวข้อการประชุมในแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตมะยงชิด – มะปรางหวาน คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 1. การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 2. การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์สมองกลตรวจวัดและอนุมานรสชาติมาใช้ในการตรวจวัดคุณภาพผลผลิต (Robot Fruit Tester) 3. การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) 4. การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และงานวิจัยอื่นๆ เช่น การใช้แสงไฟกระตุ้นการออกดอก ติดผล รวมทั้งการห่อผลผลิตด้วยวัสดุที่เหมาะสม (ถุงกระดาษเคลือบคาร์บอน) การปฏิบัติดูแลรักษามะยงชิด- มะปรางหวาน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา

คณะผู้วิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้นำงานวิจัยด้านการตรวจวัดคุณภาพแบบไม่ทำลายโดยเทคนิค NIRs มาพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีหุ่นยนต์สมองกลตรวจวัดคุณภาพผลผลิต (Robot Fruit Tester) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในโครงการข้างต้น