นักวิจัยของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ฯ ร่วมการฝึกอบรมและดูงานระบบการวัดความหวานอ้อยในประเทศญี่ปุ่น

1  32 4 5 86 7

ผศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ และ ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop of POL measurement of shredded sugarcane using Lab-type NIR instrument ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-23 ธันวาคม 2560 ที่ Biosystem Laboratory, Department of Regional Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus และร่วมดูงานระบบการวัดค่าความหวานของอ้อยในระบบการจ่ายค่ารับซื้ออ้อยโดยใช้เครื่อง Lab-type NIR ที่โรงงาน Yugafu seito co.Ltd จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการร่วมฝึกอบรมและการดูงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น