อาจารย์และนักศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมงาน “23rd International Congress on Irrigation and Drainage ณ Mexico city”

2 3   6 7  1098  11145

 

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ฯ พร้อมด้วย น.ส.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ, น.ส.ฐิตินันท์ ป้องนาม และ น.ส.กนกพร สวัสดิ์ปรุ นักศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯ และทีมวิจัยของ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพร้อมร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่1) Hydrological drought variation along the Yom river, Thailand 2) Correlations of water footprint and climatic variables of sugarcane in eastern Thailand และ 3) Improvement of effluent quality using bagasse fly ash in combination with sand filter for irrigation supply ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “23rd International Congress on Irrigation and Drainage ณ Mexico city” ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ได้มอบของที่ระลึกจากกลุ่มวิจัยให้ Dr. Waldo Ojeda Bustamante และ Maria Liliana Terrazas ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานและเป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้