การประชุมคณะกรรมการของกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2560

S__36855824

วันพุธที่ 16 ส.ค. 2560 รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยฯ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงระเบียบการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงานบริการวิชาการ โดยมีคณะกรรมการ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม