นางสาวนีรนุช ผิวแดงและนางสาววิมล ภูกองไชย นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเสนอเค้าโครงงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ SOS Uplands

20504120_1575541555841658_1091943545_n20527364_1575541645841649_161779504_n20527598_1575541742508306_526692207_n20562858_1575541709174976_1787073562_nS__1548345 S__41631754 S__41631759 S__41631763  S__41631765 S__41631767 S__41648133S__41631764

 

ในวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิจัยภายใต้หัวข้อ “ความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบการปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” กับ Prof. Dr. Georg Cadisch และ PD. Dr. Frank Rasche จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics (Hans-Ruthenberg-Institute) , University of Hohenheim, Stuttgart, Germany  และเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อหาแนวทางในการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากประเทศเยอรมนี ภายใต้โครงการ Safe operating space in mountainous regions of SE Asia: Identification and management of critical thresholds in land-use intensification and biodiversity (SOS Uplands) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ. น่าน