อาจารย์จาก University of the Ryukyus เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับ MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of the Ryukyus และงานวิจัยที่สามารถทำร่วมกันกับกลุ่มวิจัยฯ

25600606_๑๗๐๖๐๗_0008 25600606_๑๗๐๖๐๗_0011 25600606_๑๗๐๖๐๗_0015 25600606_๑๗๐๖๐๗_0019 25600606_๑๗๐๖๐๗_0021 25600606_๑๗๐๖๐๗_0022

ระหว่างวันที่ 2-3 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา Prof.Kazuhito Sakai จาก University of the Ryukyus เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมายังกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมาปรึกษาหารือกับ ผศ.ดรขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สังกัดกลุ่มวิจัยฯ ในเรื่องของ MOU (Memorandum of Understanding) หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of the Ryukyus) เกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้งสองมหาวิทยาลัย และงานวิจัยที่สามารถทำร่วมกัน