การประชุมคณะกรรมการของกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560

25600511_๑๗๐๕๑๑_000825600511_๑๗๐๕๑๑_0002 25600511_๑๗๐๕๑๑_0003

วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยฯ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร โดยมีหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานวิจัย ในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำนักวิจัยคนใหม่ของกลุ่มวิจัย ผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเลขานุการคนใหม่ นายคุณนิธิ ด้วงผึ้ง โดยมีคณะกรรมการ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม